ŘEČ A ÚLOHA ŔEČOVÉ PREVENCE V BUMBLE BEE - ve školním roce 2022/23

Ráda bych Vám přiblížila úlohu řečové prevence v Bumble Bee a důvod proč se řečové prevenci věnuji.  Pro začátek bych představila řeč a její vývoj.

Řeč je prostředkem komunikace a komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností. Její narušení je mnohdy překážkou ve vzdělávání a socializaci dítěte. Řeč má pro vývoj mimořádný význam, protože ovlivňuje kvalitu myšlení, poznávání, učení a fungování v lidském společenství.

Základní vývoj řeči a tedy i výslovnosti se uzavírá kolem sedmého roku věku. Souvisí to se zásadními změnami v tělesném vývoji dítěte a se zráním centrální nervové soustavy. Do sedmi let je výslovnost přístupná změnám, snadněji se dá ovlivnit, protože zatím není definitivně zakódovaná. Proto je předškolní věk vhodným obdobím pro nápravu jakékoli poruchy řeči. Je škoda, když se toto období promešká, protože náprava řeči je v této době nejúspěšnější. K nejběžnějším poruchám řeči dětí patří dyslalie (špatná výslovnost jedné či více hlásek, vzniká nejčastěji během vývoje výslovnosti a to zejména na základě špatného mluvního vzoru) nebo třeba slovní patlavost (šišlání), které často používáme také, v raném věku dítěte a neměli bychom. V poslední době přibývá dětí, které ještě ve třech letech vůbec nemluví nebo mají výrazně opožděný vývoj řeči, a tím i poznávacích procesů, které jsou důležité pro rozvoj myšlení. U některých z nich je také diagnostikována dysfázie. Vývojová dysfázie je porucha řeči, která je způsobena omezenou, nekoordinovanou, činností mozku, zejména těch částí, které pomáhají řídit řečové dovednosti. S dysfázií jsem se při své praxi zde v Bumble Bee zatím nesetkala, ale při prvních rizikových projevech, jako je např. opožděný vývoj řeči, mnohočetná dyslalie, problémy s tvořením vět, špatná koncentrace a pozornost a další, doporučuji dítě ke konzultaci s klinickým logopedem, aby další postup práce s dítětem byl veden správným směrem a k co nejúčinnější nápravě.  Setkáváme se také s poruchami plynulosti řeči, např. koktavostí, která vzniká nejčastěji kolem čtvrtého roku života, tedy v době, kdy se velmi rychle až překotně rozvíjí dětská řeč a dítě je vystaveno zvýšeným nárokům, nebo slyší koktavost v rodině apod. Velmi častá je také huhňavost, která je způsobena zvětšenou nosní mandlí a další.

Koncem předškolního období by mělo být dítě schopno se souvisle, správně a srozumitelně  vyjadřovat a dorozumívat se s dětmi i dospělými. Bohužel se objevuje čím dál více dětí předškolního věku, které potřebují s nápravou řeči pomoci, aby mohly ve školním věku skutečně správně  komunikovat. Pro děti, které používají cizí jazyk, je důležité, aby správně mluvily i ve svém rodném jazyce a to je v našem případě jazyk Český.

Velmi důležitou součástí při nápravě a prevenci narušené výslovnosti je i spolupráce Vás rodičů. Každodenní krátká, ale opakovaná péče ve formě cvičení a slovních her doma, může velmi ovlivnit a usnadnit vývoj nápravy daného problému. Pro správný vývoj řeči velmi pomáhá, když s dětmi čtete, povídáte si básničky, zpíváte písničky, chodíte do divadla nebo třeba hrajete společné hry. Pomáhá i pomoc babiček, dědečků nebo starších sourozenců. Je vždy důležité, abychom vybrali pro dítě co nejlepší mluvní vzor.


ÚLOHA ŘEČOVÉ PREVENCE V BUMBLE BEE

 „JAZYKOVÉ ROZCVIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY“

Tak se nazývá řečová prevence v Bumble Bee a navštěvují ji především děti předškolních tříd, jejichž rodným jazykem je Český jazyk.

Řečová prevence podporuje rozvoj komunikačních schopností a dovedností formou průpravných cvičení a rozmanitých her.

Smyslem prevence je pomoci dětem vést jejich řečové dovednosti správným směrem.

Řečová prevence výrazně podporuje péči klinického logopeda, ale nenahrazuje ji.

Vzdělávací program v Bumble Bee je postaven na přirozeném rozvoji Anglického jazyka v běžných denních činnostech. Řada z dětí poté ale odchází do českých základních škol. Z tohoto důvodu je třeba se zaměřit i na řečový projev v Českém jazyce. A zde začíná má úloha.

V dnešní době pozorujeme u dětí vysoký výskyt řečových vad. Právě toto je pro mě výzvou, abych se jako řečový preventista snažila napomáhat při odstranění těchto vad, předcházet jim a vést děti v Bumble Bee ke správnému vývoji řečových schopností. Pomáhám i dětem, které navštěvují klinického logopeda s prevencí řečových problémů již řešených logopedem. Přispívám k nápravě narušených řečových schopností a prevencí správného vývoje hlásek, které jsou v normě vzhledem k věku dítěte, aby nedošlo k jejich nesprávnému vývoji.  Monitoruji řečový vývoj dítěte a informuji Vás rodiče o řečovém vývoji vašeho dítěte, případně doporučuji návštěvu dalšího specialisty. Tato spolupráce je důležitá zejména vzhledem k celkové přípravě dětí do prvních tříd, protože řeč úzce souvisí s předškolními dovednostmi dítěte. Konzultace může být důležitá i při podezření, že by řečový problém dítěte mohl být projevem potíží v jiné oblasti.

OBLASTI ŘEČOVÉ PREVENCE, KTERÉ ROZVÍJÍM:

- Upevňování správné techniky dýchání prostřednictvím hravých činností.

- Rozvoj motoriky a obratnosti mluvidel. (zuby, jazyk, rty).

- Procvičování hlásek, které se dítě naučí pod odborným vedením v logopedické poradně.

- Procvičování hlásek vzhledem k vývoji řeči podle věku dítěte.

- Rozvoj slovní zásoby a odstranění komunikačních bariér.                                

 - Průpravná cvičení pomocí logopedických pomůcek. (obrázky, zrcadlo, aj.) 

 - Cvičení přímo související s rozvojem řeči a komunikace - cvičení k rozvoji fonematického sluchu – slabikování a rytmizace, rozlišování hlásek ve slově, rozeznání první a poslední hlásky, tvrdé a měkké, krátké a dlouhé hlásky. Dále potom smyslová cvičení, cvičení k rozvoji grafomotoriky, zrakové rozlišování, sluch a sluchovou paměť,

- Cvičení pro rozvoj paměti, myšlení a fantazie, básničky, dramatizaci a zpěv.

- Posilování rétoriky a frázování

V průběhu školního roku nabízím rodičům konzultace a kontakt na klinického logopeda, je-li to třeba.

MÉ DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR:

Přísloví „Čím dříve, tím lépe“ v případě vad řeči platí stoprocentně. Dítě svou vadu neslyší a neví o ní. Proto, pokud máte Vy rodiče nějaké pochybnosti, včasná konzultace s logopedem nebo řečovým preventistou ve školce nikdy nic nezkazí, naopak může zabránit špatné výslovnosti, kterou když si dítě zafixuje, o to hůř se odstraňuje. Obecně platí, že do základní školy by dítě mělo nastoupit bez vad řeči. To, ale neznamená, že ve vyšším věku je nemožné problémy s řečí napravit. Jde to, ale vyžaduje to delší čas, než ve věku mladším. Někdy můžeme pozorovat problémy s řečí až s přechodem do školy. Například koktání, které se někdy objevuje na počátku školní docházky a může souviset s přemírou informací a požadavků na dítě. Zadrhávání se může také objevit po nějaké prožité silné stresové události (rozvod rodičů, úmrtí v rodině apod.). Někdy stačí zvolnit tempo, jindy je kromě logopeda nutná i pomoc psychologa. Velmi důležitá je také trpělivost a podpora rodičů. Když rezignujete na lyžování, dítě se bez něj obejde, s vadou řeči však bude mít život těžší. Co pomáhá? Dítě je vhodné doma citlivě, ale důsledně opravovat, je třeba všímat si pokroků a hodně jej chválit. Dítěti bychom se neměli smát nebo jeho problém v řeči nějak zdůrazňovat. Váš čas je v tomto případě pro dítě velkým vkladem do jeho života.

Přeji hodně úspěchů nám i dětem.

Mgr. Jana Thurnwaldová – preventista řečové výchovy 

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.